Joosten
Productie en Lastechniek
Veilingweg 24 6681 LA Bemmel
Tel.: +31(0)481-422758
Fax: +31(0)481-425481
Mail

disclaimer

Gebruik van enige informatie, verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker..

Joosten Kunststoffen bv spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Joosten Kunststoffen bv als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Joosten Kunststoffen bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Joosten Kunststoffen bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Joosten Kunststoffen bv bevat de mogelijkheid om zowel door Joosten Kunststoffen bv ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Joosten Kunststoffen bv geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Joosten Kunststoffen bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Joosten Kunststoffen bv-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Joosten Kunststoffen bv liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Joosten Kunststoffen bv. Joosten Kunststoffen bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Joosten Kunststoffen bv geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Joosten Kunststoffen bv aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Joosten Kunststoffen bv vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Joosten Kunststoffen bv en Joosten Kunststoffen bv geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Joosten Kunststoffen bv. Tevens is Joosten Kunststoffen bv niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Joosten Kunststoffen bv die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Joosten Kunststoffen bv in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Joosten productie en lastechniek

Volg ons

Joosten Productie en Lastechniek Bemmel

Bemmel

Veilingweg 24
6681 LA Bemmel
Tel.: +31481422758
Fax: +31481424501
info@joostenplt.nl