Joosten
Productie en Lastechniek
Veilingweg 24 6681 LA Bemmel
Tel.: +31(0)481-422758
Fax: +31(0)481-425481
Mail

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Joosten Kunststoffen B.V., hierna te noemen: "Joosten Kunststoffen B.V.", gevestigd te Gendt, zoals deze zijn gedeponeerd onder nummer 10042372 bij de Kamer van Koophandel op 15-januari 2014

Algemene voorwaarden van Joosten Kunststoffen Delft B.V., hierna te noemen: "Joosten Kunststoffen B.V.", gevestigd te Delft, zoals deze zijn gedeponeerd onder nummer 27242277 bij de Kamer van Koophandel op 15-januari 2014

Algemene voorwaarden van Joosten Kunststoffen Beverwijk B.V., hierna te noemen: "Joosten Kunststoffen B.V.", gevestigd te Beverwijk, zoals deze zijn gedeponeerd onder nummer 34160047 bij de Kamer van Koophandel op 15-januari 2014

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Joosten Kunststoffen B.V. opdracht heeft verstrekt tot het realiseren van een werk, het verrichten van werkzaamheden, het leveren van producten, halfproducten dan wel materiaal of materieel.

Partijen: Joosten Kunststoffen B.V. en Opdrachtgever

Algemeen

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Joosten Kunststoffen B.V.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Joosten Kunststoffen B.V. en een Opdrachtgever waarop Joosten Kunststoffen B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Joosten Kunststoffen B.V., voor de uitvoering waarvan door Joosten Kunststoffen B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Joosten Kunststoffen B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Joosten Kunststoffen B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Joosten Kunststoffen verliest nimmer haar recht om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Joosten Kunststoffen B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product dan wel de dienst dan wel het werk waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, niet meer kan worden geleverd danwel worden gerealiseerd.
 2. Joosten Kunststoffen B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Joosten Kunststoffen B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Joosten Kunststoffen B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Joosten Kunststoffen B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Joosten Kunststoffen B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Joosten Kunststoffen B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Joosten Kunststoffen B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Joosten Kunststoffen B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Joosten Kunststoffen B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Joosten Kunststoffen B.V. of door Joosten Kunststoffen B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Joosten Kunststoffen B.V. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Joosten Kunststoffen B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Joosten Kunststoffen B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joosten Kunststoffen B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Joosten Kunststoffen B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Joosten Kunststoffen B.V. zijn verstrekt, heeft Joosten Kunststoffen B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Joosten Kunststoffen B.V. ter beschikking heeft gesteld. Joosten Kunststoffen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joosten Kunststoffen B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Joosten Kunststoffen B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Joosten Kunststoffen B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Joosten Kunststoffen B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Joosten Kunststoffen B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Joosten Kunststoffen B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Joosten Kunststoffen B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien Joosten Kunststoffen B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Joosten Kunststoffen B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Joosten Kunststoffen B.V.
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Joosten Kunststoffen B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • -of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Joosten Kunststoffen B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Joosten Kunststoffen B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Joosten Kunststoffen B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Joosten Kunststoffen B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Joosten Kunststoffen B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Joosten Kunststoffen B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Joosten Kunststoffen B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Joosten Kunststoffen B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Joosten Kunststoffen B.V., zal Joosten Kunststoffen B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Joosten Kunststoffen B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Joosten Kunststoffen B.V. anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Joosten Kunststoffen B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Joosten Kunststoffen B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Joosten Kunststoffen B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Joosten Kunststoffen B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Joosten Kunststoffen B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Joosten Kunststoffen B.V. of van derden daaronder begrepen. Joosten Kunststoffen B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Joosten Kunststoffen B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Joosten Kunststoffen B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Joosten Kunststoffen B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Joosten Kunststoffen B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Joosten Kunststoffen B.V. aangegeven. Joosten Kunststoffen B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Joosten Kunststoffen B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Joosten Kunststoffen B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Joosten Kunststoffen B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Joosten Kunststoffen B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Joosten Kunststoffen B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Joosten Kunststoffen B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Joosten Kunststoffen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Joosten Kunststoffen B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Joosten Kunststoffen B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Joosten Kunststoffen B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Joosten Kunststoffen B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Joosten Kunststoffen B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Joosten Kunststoffen B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Joosten Kunststoffen B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Joosten Kunststoffen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Joosten Kunststoffen B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Joosten Kunststoffen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Joosten Kunststoffen B.V. toerekenbaar is. Indien Joosten Kunststoffen B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Joosten Kunststoffen B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Joosten Kunststoffen B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Joosten Kunststoffen B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Joosten Kunststoffen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Joosten Kunststoffen B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Joosten Kunststoffen B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Joosten Kunststoffen B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Joosten Kunststoffen B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Joosten Kunststoffen B.V.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Aanneming van werk

Artikel 13. Offertes en aanbiedingen

 1. Indien en voor zover de offerte en aanbieding van Joosten Kunststoffen B.V. ziet op de uitvoering van een werk zoals bedoeld in afdeling I “aanneming van werk” van boek 7, dan zijn eveneens de hieronder en meer specifiek de artikelen 13 tot en met 26 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. In de schriftelijke overeenkomst wordt onder meer, maar in ieder geval aangegeven:
  a. de plaats van het werk;
  b. een omschrijving van het werk;
  c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  d. het tijdstip van aanvang van het werk;
  e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
  f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Joosten Kunststoffen B.V. vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
  g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
  h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
  i.    of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
  j.    of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
 3. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Joosten Kunststoffen B.V. of in haar  opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Joosten Kunststoffen B.V. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Joosten Kunststoffen B.V. gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Joosten Kunststoffen B.V. tijdig kan beschikken:
  - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals  vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Joosten Kunststoffen B.V.;
  - over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam- heden en/of leveringen, die niet tot het werk van Joosten Kunststoffen B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Joosten Kunststoffen B.V. die gevolgen reeds op de dag van de offerte dan wel aanbieding had kunnen voorzien.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 16. Verplichtingen van Joosten Kunststoffen B.V.:

 1. Joosten Kunststoffen B.V. is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Joosten Kunststoffen B.V. dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Joosten Kunststoffen B.V. is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
 3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Joosten Kunststoffen B.V. met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Joosten Kunststoffen B.V. zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 5. Joosten Kunststoffen B.V. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.
 6. Joosten Kunststoffen B.V. is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Joosten Kunststoffen B.V. deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 7. Joosten Kunststoffen B.V. vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Joosten Kunststoffen B.V., haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van Joosten Kunststoffen B.V.

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Joosten Kunststoffen B.V. aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Joosten Kunststoffen B.V. in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 2. Joosten Kunststoffen B.V. is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Joosten Kunststoffen B.V., haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.

Artikel 18. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Joosten Kunststoffen B.V. komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 3. Joosten Kunststoffen B.V. heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Joosten Kunststoffen B.V. kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is Joosten Kunststoffen B.V. aan de opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever Joosten Kunststoffen B.V. nog verschuldigd is. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, de dag waarop Joosten Kunststoffen B.V. overeenkomstig artikel19, eerste lid, de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren,  waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Joosten Kunststoffen B.V. voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 19. Opneming en goedkeuring

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Joosten Kunststoffen B.V. voltooid zal zijn, nodigt Joosten Kunststoffen B.V. de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van Joosten Kunststoffen B.V. en strekt ertoe, te constateren of Joosten Kunststoffen B.V. aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan Joosten Kunststoffen B.V. binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Joosten Kunststoffen B.V. is verzonden.
 3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Joosten Kunststoffen B.V. verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Joosten Kunststoffen B.V. bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 19 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Joosten Kunststoffen B.V. is verplicht de in artikel 19, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
  Joosten Kunststoffen B.V. is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 15, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 15, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 21. Aansprakelijkheid na oplevering

 1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Joosten Kunststoffen B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Joosten Kunststoffen B.V., haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Joosten Kunststoffen B.V. van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Joosten Kunststoffen B.V. en de door Joosten Kunststoffen B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.            

Artikel 22. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Joosten Kunststoffen B.V. ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend. Schade die Joosten Kunststoffen B.V. als gevolg van de schorsing lijdt, dient haar te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Joosten Kunststoffen B.V., mits zij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Joosten Kunststoffen B.V. bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Joosten Kunststoffen B.V. betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Joosten Kunststoffen B.V. bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Joosten Kunststoffen B.V. heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Joosten Kunststoffen B.V. zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 23. Bouwstoffen

 1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. Joosten Kunststoffen B.V. stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren.De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Joosten Kunststoffen B.V. is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken.De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Joosten Kunststoffen B.V. komen.Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Zowel de opdrachtgever als Joosten Kunststoffen B.V. kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
 5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door Joosten Kunststoffen B.V. afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 15, vijfde lid.
 6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 24. Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
  b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  d. in de gevallen als bedoeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 26.
 2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Joosten Kunststoffen B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Joosten Kunststoffen B.V. en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
  - het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
  - het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
  - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Joosten Kunststoffen B.V. berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Joosten Kunststoffen B.V. redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 25. In gebreke blijven van Joosten Kunststoffen B.V.

 1. Indien Joosten Kunststoffen B.V. haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever haar schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Joosten Kunststoffen B.V. na verloop van 30 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Joosten Kunststoffen B.V. voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Joosten Kunststoffen B.V. voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 26. Gewijzigde uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.Joosten Kunststoffen B.V. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

Levering van producten, halfproducten dan wel grondstoffen

 

Artikel 27. Overeenkomst van levering

 1. Indien en voor zover de offerte en aanbieding van Joosten Kunststoffen B.V. ziet op de levering van producten, halfproducten dan wel grondstoffen dan zijn naast de artikelen 1 tot en met 12, de artikelen 27 tot en met 29 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Joosten Kunststoffen B.V. geleverde blijft eigendom van Joosten Kunststoffen B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Joosten Kunststoffen B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Joosten Kunststoffen B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Joosten Kunststoffen B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Joosten Kunststoffen B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Joosten Kunststoffen B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Joosten Kunststoffen B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Joosten Kunststoffen B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Joosten Kunststoffen B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Joosten Kunststoffen B.V. en door Joosten Kunststoffen B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Joosten Kunststoffen B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 29. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Joosten Kunststoffen B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik al daar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Joosten Kunststoffen B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Joosten Kunststoffen B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Joosten Kunststoffen B.V., de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Joosten Kunststoffen B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Joosten Kunststoffen B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Joosten Kunststoffen B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Joosten Kunststoffen B.V. in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Joosten Kunststoffen B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Joosten Kunststoffen B.V. opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Joosten Kunststoffen B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Joosten Kunststoffen B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Joosten Kunststoffen B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Joosten Kunststoffen B.V. te verschaffen, tenzij Joosten Kunststoffen B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Joosten Kunststoffen B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Joosten Kunststoffen B.V. en de door Joosten Kunststoffen B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Joosten productie en lastechniek

Volg ons

Joosten Productie en Lastechniek Bemmel

Bemmel

Veilingweg 24
6681 LA Bemmel
Tel.: +31481422758
Fax: +31481424501
info@joostenplt.nl